เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • thumbnail

  นางชนานารถ นาคพวง

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หัวหน้างานการจัดตั้งและอนุญาตต่างๆ

 • thumbnail

  นางกรรณิการ์ มาสุข

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเอกชน

 • thumbnail

  นายปิยวัฒน์ ตันถา

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ

 • thumbnail

  นางนาตยา ชัยดิเรก

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานส่งเสริมการบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางจินตนา เริงนิสัย

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานส่งเสริมการอุดหนุน

 • thumbnail

  นางจิณห์จุฑา เศรษฐสมบูรณ์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางโชติกา โตอ้น

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวดารินทร์ สงมะเริง

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กลุ่มงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวสมพิศ แย้มจอหอ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

^