เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวัง
แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวัง

22 พ.ค. 2561 0 197

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งแบบสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และมีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่องานการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยด้วนเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

1
^