เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของโรงเรียนนานาชาติ (แบบ รนช.)
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของโรงเรียนนานาชาติ (แบบ รนช.)

19 เม.ย. 2562 0 109

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของโรงเรียนนานาชาติ (แบบ รนช.)

คู่มือการจัดทำหนังสือรับรองความรู้ ของโรงเรียนเอกชน ในระบบประเภทสามัญศึกษาเลิกกิจการ
คู่มือการจัดทำหนังสือรับรองความรู้ ของโรงเรียนเอกชน ในระบบประเภทสามัญศึกษาเลิกกิจการ

19 เม.ย. 2562 0 149

คู่มือการจัดทำหนังสือรับรองความรู้ ของโรงเรียนเอกชน ในระบบประเภทสามัญศึกษาเลิกกิจการ

โรงเรียนนานาชาติที่ส่ง SAR
โรงเรียนนานาชาติที่ส่ง SAR

19 เม.ย. 2562 0 149

โรงเรียนนานาชาติที่ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 (2017-2018) **ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2562

แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวัง
แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวัง

22 พ.ค. 2561 0 490

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งแบบสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และมีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่องานการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยด้วนเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

1
^