เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
โรงเรียนที่มีผลคะแนน O - NET สูงกว่าระดับประเทศ.pdf
สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีผลคะแนน O - NET สูงกว่าระดับประเทศ
pdf
โครงการ “โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง” (Sister Schools.pdf
โครงการ “โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง” (Sister Schools)
pdf
ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด.pdf
ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด“โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
pdf
ประกวด TO BE NUMBER ONE.pdf
ประกวด TO BE NUMBER ONE
pdf
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพ.pdf
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพ
pdf
ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน.pdf
ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน
pdf
ขยายเวลาอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง.pdf
คำสั่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้
pdf
การเสนอขอเครื่องราช.pdf
การเสนอขอเคร่องราชอิสริยาภรณ์
pdf
ประกาศกองทุนสงเคราะห์ 2561 เกี่ยวกับการศึกษาบุตร.pdf
ยกเลิกประกาศกองทุนเดิม ประกาศกองทุนสงเคราะห์ 2561 เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
pdf
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วม.pdf
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
pdf
การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์.pdf
การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์
pdf
มาตรการเตรียมความพร้อม ความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน.pdf
มาตรการเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน
pdf
ขอความร่วมมือในการจัดการสอนเรื่องโรคสัตว์ติดคน.pdf
ขอความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคสัตว์ติดคน
pdf
การจัดระบบคัดกรองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน.pdf
ขยายเวลารับสมัครการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ”
pdf
กำหนดการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑.pdf
กำหนดการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
pdf
รับสมัครฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ.pdf
ขอให้โรงเรียนส่งครูสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยส่งใบสมัครไปที่ กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ letteropec@gmail.com
pdf
กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา.pdf
แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
pdf
ขอประชาสัมพันธ์โรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก.pdf
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี ๒๕๖๑ และโรงเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับสื่อได้ตามแบบฟอร์มดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งกลับไปที่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร
pdf
รับทราบการถอดถอนประจำเดือนเมษายน 2561.pdf
รับทราบการถอดถอนประจำเดือนเมษายน 2561
pdf
รับทราบการแต่งตั้งประจำเดือนเมษายน 2561.pdf
รับทราบการแต่งตั้งประจำเดือนเมษายน 2561
^