เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศก่อนเปิดภา.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
pdf
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน.pdf
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน
pdf
คู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพฯ.pdf
การเทียบโอนผลการเรียนนอกระบบสู่ในระบบ
pdf
หนังสือหลักสูตรระยะสั้น.pdf
หนังสือหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพ จำนวน 32 หลักสูตร
pdf
นโยบายโรงเรียนคุณธรรม.pdf
นโยบายโรงเรียนคุณธรรม
docx
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ขั้นพื้นฐาน.docx
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ขั้นพื้นฐาน
docx
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปฐมวัย.docx
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปฐมวัย
pdf
แนวทางค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562.pdf
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
pdf
ประกาศอัตราการอุดหนุนฯ.pdf
ประกาศอัตราการอุดหนุนฯ ปีการศึกษา 2562
pdf
การนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์.pdf
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นของการนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์
jpg
แจ้งระบบ e-office.jpg
ขอแจ้งโรงเรียนเอกชนเข้าใช้งาน รับ-ส่งหนังสือในระบบ E-office
jpg
การรับส่งหนังสือราชการ E-OFFICE.jpg
การรับส่งหนังสือราชการ E-OFFICE
pdf
ตอบแบบสอบถามทักษะความปลอดภัยทางน้ำ.pdf
การตอบแบบสอบถามทักษะความปลอดภัยทางน้ำ
pdf
โครงการ BOT Challenge & Experience 2018.pdf
ประชาสัมพันธ์โครงการ BOT Challenge & Experience 2018
pdf
ประกวดทักษะภาษาจีน.pdf
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมีชิงถ้วยพระราชทาน
pdf
เชิญประชุมโรงเรียนนอกระบบ.pdf
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนอกระบบให้มีคุณภาพสู่รางวัลพระราชทาน
pdf
การพัฒนาครูแกนนำคุณธรรม.pdf
การพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
pdf
การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
pdf
โรงเรียนที่มีผลคะแนน O - NET สูงกว่าระดับประเทศ.pdf
สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีผลคะแนน O - NET สูงกว่าระดับประเทศ
pdf
โครงการ “โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง” (Sister Schools.pdf
โครงการ “โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง” (Sister Schools)
^